Monday, August 24, 2009

కల్పన

వినాయక చవితి కదా, అని temple కి బయలుదేరాం. India లో వినాయక చవితిని ఎంత sincere గా చేసేవాణ్ణో గాని, ఎందుకో ఇక్కడ sudden గా నాలో కొంచం భక్తి పాలు ఎక్కువ అయ్యింధి. :-) పారిస్ లో వినాయకుని temple. కొంచం కస్టమే వెతకడం, మా friend tamil influence తో మొత్తానికి temple కి చేరుకున్నాం. పూజా ప్రసాదాల అనంతరం, దగ్గరలో ఉన్న ఒక Indian restaurant కి వెళ్ళి కూర్చున్నాం. అక్కడ కనిపించింది నాకు కల్పన, వయసు సుమారుగా 7-8 వుంటుందేమో. చక్కనైన తెలుగుదనం వుట్టిపడుతూ వుంది. చూసిన వెంటనే అనుకున్నా, మాటా మాటా కలిపాక ఇక్కడి కి ఉద్యోగ రీత్యా వచ్చిన తెలుగు కుటుంబం అని అర్థం అయ్యింది.

ఏదో వింత ఆకర్షణ, శక్తి ఉన్నాయి ఆ అమ్మాయిలో, నిర్మల మైన ముఖం, కట్టి పడేసే చిరునవ్వు. పేరు కు తగ్గట్టే, ఎదో తెలియని లోతు వుంది ఆ కళ్ళల్లో. "కల్పన" మంచి పేరు అనిపించింది. ఈ మధ్య కాలం లో ఆ మాత్రం అర్ఠం ఉన్న పేరు వినడం ఇదే ప్రధమం. నీ పేరు కి అర్థం తెలుసా, అని అడిగాను నేను నా పాండిత్యం ఎదో కొంచం చూపిద్దామని. కల్పన అంటే, మీ ఊహ uncle అంది. (ఈ మధ్య అందరూ నన్ను uncle అనే పిలుస్తున్నారు. అన్యాయంగా.. ). ఊహ.. అమ్మో ఈ అమ్మాయికి తెలుగు బానే వచ్చు అనుకున్నా. ఊహ అంటే, అని అడిగా.. ఎదో మాటల్లో పెడదామని. మీ ఊహ అంటే మీరే అంది. ఈ సమాధానం చాలు నా నోరు మూయించడానికి, ఇంకా ఎందుకులే మన అజ్ఞానం చూపించడం అని వచ్చిన food మీద concentrate చెయ్యడం మొదలు పెట్టాను. కానీ మన బుర్ర వూరుకుంటుందా.. "ఊహ అంటే నేనే... " .. ఈ వాక్యం లో చాలా విషయమే ఉంది అనుకున్నా, నిజమే కదా.. నా ఊహ అంటె నేనే కదా. కానీ ఎలా ? మనిషికి తెలియంది ఊహించే శక్తి ని ఆ పై వాడు ఇచ్చాడు. కానీ నిజం గా మనకి తెలియని విషయాన్ని ఎలా ఊహిస్తాం... అది సాధ్యమేనా ? ఊహ అంటే ఏమిటి ? నాకు అనిపిస్తుంది.. ఊహ అంటే మన గతం అనే రంగు కళ్ళ జోడులోంచి మనకి తెలియని భవిష్యత్తుని చూసుకోవడం. అందుకే మన ఊహలెప్పుడూ మన గతానికి, ఆలోచనలకి, వ్యక్తిత్వానికి దగ్గరలో ఉంటాయి. నిజం గానే నన్ను దాటి, నేను ఆలోచించగలనా ? అది సాధ్యమా ?

మన భయాలు.. ఆందోళనలు.. దాని వల్ల వచ్చే దిగులు.. అంతా మన కల్పనే కదా. మనిషి తాను ఎదుర్కుంటున్న కష్టాల కన్నా, ఎదుర్కోవలసి వస్తుందేమో అని అనుకునే కష్టాల వలనే ఎక్కువ వేదన పడతాడు. ఎప్పుడో ఒక పుస్తకం చదివాను, పేరు "The Present", చదివిన కొన్ని రోజుల వరకు (infact, వారాల వరకు), నా ఆలోచనలని వదలని పుస్తకం అది. పుస్తకసారాంశం ఏంటంటే - "learn from the past, plan the future, live in present. Do all this with a purpose". ఎంత నిజం .... నాకైతే భగవద్గీత లా అనిపించింది. ముందూ.. వెనుకా... ఈ ఆలోచన లేకుండా ఇప్పుడు జరుగుతున్న క్షణం ని బ్రతికెయ్యడం.. ఎంత సులువు ? ఎక్కడో చదివాను నేను, తల దువ్వుకుంటున్నప్పుడు జుత్తు గురించే ఆలోచించాలని.. కరక్టే అనిపించింది. గతం గురించి ఆలోచించి... భవిష్యత్తు గురించి కలవర పడి... మనం మన వర్తమానం అంతా వృధా చేసుకుంటాం.. అప్పుడప్పుడు. (may be ఎల్లప్పుడూ.. ) Less luggage more comfort అన్నట్టు, మరీ గతమంతా భుజాన్నే ఉంటే, ముందుకెలా అడుగెయ్యడం.

ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాను అనుకుంటా.. OK.. మళ్ళీ కల్పన దగ్గరకు వచ్చేస్తా. నేను తినడం start చేసాక, వాళ్ళూ order చేస్తున్నారు. వింత ఎమిటంటే, వాళ్ళ mummy కి కూడా కల్పనే order చేసింది. ఆవిడ menu కూడ చూడలేదు. ఆశ్చర్యం అనిపించింది. ఆవిడ అలా చెయ్యి కడుక్కోవడానికి వెళ్ళిన వెంటనే, కల్పనని అడిగాను, అదేంటి నువ్వే order చేసావ్ మీ mummy కి కూడా.. అని.... నాకు తెలుసు uncle మా mummy కి ఎంకావాలో... అంది.... అక్కడితో ఊరుకుందా ... మీకు తెలీదా మీ mummy కి ఏంకావాలో అని అడిగింది.. అంతే,... ఆ ప్రశ్న ఇంకా నా చెవిలో కూర్చుని.. నన్ను కలవర పెడుతూనే వుంది..---

(Thanks to my better half for typing all this text in telugu.)

No comments:

Post a Comment