Wednesday, July 12, 2017

నీ మాటలు

నీ మాటలు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. ప్రవాహంలా, ఆగక. నువ్వేనా ఇంతగా మాట్లాడుతున్నది.. అనుమానంగా నీ వైపు తిరిగి చూసాను.. ప్రక్కన ఉన్నది నువ్వే మరి.. మాటలూ నీవే, కానీ నీ పెదవులు కదలవేం ? నీ గొంతు అలసిపోదేం ? 

బహుశా మాట్లాడుతున్నది నువ్వు కాదు.. నీ మౌనం. విన్నది నేనేనా, లేక నాలో ఉన్న నువ్వా ? ఏమో. మనం వేరు కాకపోతే ఎంత బావుణ్ణు.

జ్ఞాపకంలా.